Przedsiębiorcza wieś
- oddolna inicjatywa w gminie Bakałarzewo

Nr projektu: WND-POKL.09.05.00-20-150/08

Szkolenie ratownika WOPR

W dniach 20-30 lipca 2009 r., zgodnie z założeniami projektu, jeden beneficjent uczestniczył w kursie "Ratownik WOPR" organizowanym przez Suwalskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Został przygotowany do samodzielnej pracy na kąpieliskach, pływalniach krytych i odkrytych, koloniach dla dzieci, obozach młodzieżowych na wodach i nad wodami, prowadzenia szkolenia podstawowego członków WOPR. Dzięki nabytym kwalifikacjom będzie mógł pełnić funkcje ratownika WOPR, prowadzić interwencje i akcje ratownicze, stosować sprzęt ratowniczy, zapewniać bezpieczeństwo podczas przedsięwzięć na wodach prowadzić działania ratownicze podczas powodzi; działać w warunkach trudnych, w tym podczas katastrof naturalnych i awarii technicznych, działać na rzecz ochrony środowiska wodnego, wykonywać prace bosmańskie. Beneficjent pozytywnie zdał egzamin końcowy i uzyskał stopień ratownika WOPR.

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl